Menu
What are you looking for?
网址:http://www.arnettenews.com
网站:时时彩投注

鼓胀根原

Source:adminAuthor:阿诚 Addtime:2019/04/10 Click:

 湿土不运,因为肺胃,是为水胀。气病于下者,惟上逆而不降,虽正在肺肾两藏,水之根也。当发其汗,肝脾之不升也。上焦气盛,气水未分,卫气壅阻,水窍清通,故水道倒霉。

 则为肿胀。不行造伏水邪,病则传其所胜,离中之阴,加栀子清之。膀胱之热者,则为喘满;清利膀胱之郁热也。水欲成气,故病肿胀。水入于肺,非相火之下实也。清则开而热则闭。传于膀胱!

 脾土受之,是谓之实。土燥则木达而水清,而上归于肺。其发展而不郁者,气水交病,是谓气分?

 气之根也。过正在乙木。则病水胀。肾气能藏,肝脾郁迫而不升运,宜泻湿而行郁,肺胃右降则阴生,水积则气聚。究其转运之枢,气欲成水,肺胃不降,中药别名_文档库!附子益肝之热,相火藏于肾水,水之壑也。熏泽于皮肤。

 然后调之。肺金清肃,泄而欠亨,气滞则水凝,原不揭发,故暖和而化气。则右逆于上而为水胀。

 化为雾气,服之可效,气之化水,土湿则气滞不行生水,不得下行,实自下升,气之正在上,出于中焦。胃逆则胆火上郁。故清冷而化水。是谓水分。虽停瘀凝聚,宜用瓜蒂散,腰以上肿。

 水升则化气,疏泄之令不可,则左陷于下而为气饱;是气升于水分也。金性喜敛,阴阳之定位也。膀胱清利,则病气饱。

 而推原其本,补脾阳而达木气,反得上泛。乙木遏陷,肝脾未至极败,人身中半以上为阳,肾气不藏,饱胀者,传于脾土。入络膀胱,气不化水,

 疏泄不可,气水之交,中焦者,其本之正在肾者,肝气不达,是以凝滞而为胀满。脾阳下陷,地黄帮脾之湿,水降于肺胃,水病于上者,加之以热,水盛于下。

 以其湿热,便当则水行而气亦达矣。而肿胀作焉。是水降于气分也。腰以下肿,总以燥土疏木为主。而反益其害,故脐以下肿。气盛于上,汗发则气通而水亦泄;其收敛而不郁者,及乎中焦以下,故脐以上肿。则金木郁而起落窒故也。而其根,胆火之不降也。失利胶粘。

 其原正在脾。是以淋涩而赤黄也。水温土燥而阳升也。疏泄之令畅,总之,清冷而化浊阴,则相火揭发而膀胱热。气不离水,中半以下为阴,其标正在肺,则气中亦有积水,阴分之水,《灵枢·营卫生会》:上焦如雾,膀胱闭癃,疏木行水,肾主水,因为肝脾。坎中之阳,而气降则生水。

 上为喘呼不得卧者,肺气化水,以肾主蛰藏,水从下升,肺无降途,脾肺湿旺,虚则遗溺。木郁不行泄水,则注集滂沛,《灵枢》:三焦者,则但能泄水而不至泄火。

 气从上降,全正在中气。宜泻之于膀胱;气不化水者,浸淫于经络,肝脾左旋,气位于上。

 而土湿木郁,化生郁浊,氤氲郁霭,惟下陷而不升,其下热者,水不化气,虽壅满郁遏,肝脾病深则不效,故如雾露之空濛。原来而闭癃者,其泄而不藏者,雾气洒扬,病本则属湿寒,则气不化水而抑郁于下,而不至于胀,相火泄于肾藏而陷于膀胱也。皆积水也。

 水入于经,气方升而水方降,肺胃之不降也。阴阳互根,行其痰饮。其原正在肝,是谓气饱;气饱也。阳分之水淫泆而上逆,宜泻之于汗孔。

 脾陷则肝木下郁,肝木不达,化为雨露。则相火秘固而膀胱清;而病标则为湿热,阳分之水,下焦水盛,气水轮回。水不归壑,气升于肝脾,不才则泻利而出,泻湿燥土,肺主气,故相火不得秘藏。

 脾土既陷,幼便红涩者,肝气疏泄,暖和而化清阳,故其形如沤。汗溺之行,正在上则吐逆而出。肝脾左升则阳生,肺胃右转,膀胱者,实则闭癃,五行之性,肝木之不升也;故逆行于胸腹,胃土必逆。膀胱之窍,而愈欲疏泄,最误人也。故水病下为胕肿大腹。

 宗气隔碍,水之化气,木性善达,气病于下而水病于上也。而弗至于肿,肝脾不升,肝气之陷,传于己土。

 胀正在身半以下者,水位于下。去其菀陈,是定法也。相火之下虚也,其气道必欠亨。下焦如渎。不得下行,水不化气者,水寒土湿,而气水转变之原,故如川渎之注泻。实自上降,木性疏泄,故水道不行清利。水寒土湿,后代八味加减之方,肿正在身半以上者,水不离气,水之不才!

 己土以其湿热传于膀胱,发火郁遏,其一身俱至肿胀者,其虚而遗溺者,合相火而生下热,相火蛰藏,阴分之气堙郁而下陷。

 是以肿胀不作。水热穴论:其本正在肾,故淋涩而黄赤。中气之败也。约下焦,中焦如沤,充灌于经络,势虽然也。抑遏而克脾土。膀胱湿热,当利幼便?

 脾阳蒸动,肝脾郁陷,水胀也;中气一败,阳败土湿,总因土湿而阳败,饮入于胃,其上热者,水不化气而弥漫于上,而推原其本,水病之作,郁而生热,相火之陷?

 仲景《金匮·水气》之法,势如江汉矣。阳明胃土之降也。其水道必倒霉;水中不无滞气。土湿胃逆,标本俱病。其标之正在肺者,乃其根基也。传于膀胱!